Regulamin

Warunki handlowe - SIEĆ

1. ZAKUPY W Hedensted Gruppen A/S

Wiążąca umowa kupna z Hedensted Gruppen A/S zostaje zawarta dopiero w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia od Hedensted Gruppen A/S. W przypadku zakupów dokonywanych przez Internet następuje to zazwyczaj na dzień po złożeniu zamówienia.

Hedensted Gruppen A/S nie przechowuje potwierdzenia zamówienia po jego przesłaniu do klienta.

2. CENY

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie ceny są podawane zarówno jako kwoty zawierające 25% duńskiego podatku VAT, jak i bez VAT, w koronach duńskich.

Za dostawy w Danii wystawiamy faktury włącznie z VAT i opłatami. Za dostawy poza Danią wystawiamy faktury bez VAT - w takich przypadkach nabywający samodzielnie musi rozliczyć podatek VAT od zakupu.

Wszystkie ceny za dostawy poza Danią stanowią dostawy EW Hedensted (Inco terms 2012). W przypadku zamówień złożonych tego samego dnia, z tym samym miejscem dostawy, na kwotę powyżej 999 koron, dostawy w Danii włącznie z połączonymi z lądem wyspami są bezpłatne.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w przypadku:
•Zmiany kursów walut
•Siły wyższej
•Przerw w dostawach
•Zmian wysokości podatków
•Niedostępności towarów i błędów drukarskich

3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

Cena podana w momencie składania zamówienia jest obowiązującą ceną za zamówienie.

W przypadku nieodebrania zamówienia w terminie maks. 4 dni roboczych po jego złożeniu, zamówienie zostaje usunięte.
Za towary odbierane przez klienta wystawiamy faktury z ceną aktualną w momencie składania zamówienia, cena nie ulega zmianie w przypadku spadków lub wzrostów cen.

4. WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY W SKLEPIE – ODBIÓR.

Sprzedaż w sklepie: zakup dokonany w naszym sklepie w siedzibie Hedensted Gruppen A/S.
W przypadku sprzedaży w sklepie kupującemu NIE przysługuje prawo do zwrotu gotówki, ponieważ ma on możliwość sprawdzenia towaru przed przeniesieniem prawa własności/przejściem ryzyka. Towary należy zwracać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu z uwagi na fakt, że w przyszłości musi być możliwość jego sprzedaży jako towaru nowego.

5. DOSTAWA

Zastrzegamy możliwość niedostępności towarów oraz przesuniętych terminów dostaw ze strony dostawców Hedensted Gruppen A/S/

6. ODWOŁYWANIE ZAMÓWIEŃ

Jeżeli chcą Państwo odwołać lub anulować złożone już zamówienie, należy tego dokonywać zasadniczo przesyłając nam wiadomość e-mail z informacją: „Odwołanie zamówienia”. W mailu należy wskazać datę złożenia zamówienia oraz numer zamówienia.

Jeżeli otrzymali Państwo potwierdzenie zamówienia drogą mailową, można je odesłać nadawcy wpisując w temacie „Odwołanie zamówienia!”. Zamówienie należy odwołać w Hedensted Gruppen A/S tego samego dnia, w którym zostało ono złożone.

7. PŁATNOŚĆ

Akceptowane formy płatności:
•Karta płatnicza Dankort
•Międzynarodowe karty kredytowe
•Warunki płatności dot. utworzonego konta w Hedensted-Gruppen

8. PRAWO DO REKLAMACJI

Produkty zakupione w Hedensted Gruppen A/S są objęte dwuletnim okresem reklamacji. Informację dot. różnicy między prawem do reklamacji a gwarancją można znaleźć w punkcie Zasady dokonywania zakupów. Jeżeli produkt będzie objęty dodatkowym prawem do reklamacji lub gwarancją, zostanie to wskazane odrębnie na fakturze.

W przypadku uszkodzenia towaru w okresie reklamacji, towar zostanie naprawiony nieodpłatnie w naszym warsztacie lub w warsztacie producenta.

Uszkodzenia produktów wynikające z niewłaściwej obsługi, niewłaściwego postępowania z produktem, modyfikacji lub rażącego nadużycia ze strony użytkownika nie są objęte prawem do reklamacji. Dotyczy to również zmian mocy prądu doprowadzonego do każdego, istotnego podzespołu.

9. KORZYSTANIE Z PRAWA DO REKLAMACJI


Reklamacje z tytułu wad i usterek należy zgłaszać do Hedensted Gruppen A/S w rozsądnym terminie po otrzymaniu towaru.

Gorąco zachęcamy klientów do składania oświadczeń dot. wad lub usterek produktów w związku ze składaniem reklamacji. Niezłożenie oświadczenia może oznaczać wydłużenie procesu usuwania wady/usterki związane z koniecznością jej wykrycia.

Towary nieobjęte prawem do reklamacji i/lub towary przyjęte bez odpowiedniego opakowania, zostaną ponownie zapakowane i zostanie naliczona opłata odpowiadająca poniesionym przez Hedensted Gruppen A/S kosztom niezbędnego, właściwego opakowania.

Towary przesyłane za pobraniem lub bez uiszczonej opłaty pocztowej nie będą przyjmowane przez Hedensted Gruppen A/S.

10. ZWRACANE TOWARY NIEOBARCZONE USTERKAMI

W przypadku zwrotów uszkodzonych lub niewłaściwych towarów do Hedensted Gruppen A/S, w przypadku których usterki lub uszkodzenia określone lub wskazane przez klienta nie zostaną stwierdzone, towary zostaną przesłane z powrotem do klienta, który zostanie obciążony opłatą testową.

Opłata testowa wynosi 200 koron za 30 min z VAT. Opłata testowa jest naliczana na podstawie czasu poświęconego na badania i wykrywanie usterek.

W przypadku przesyłania akcesoriów należy podać ilość i opis produktu. Jeżeli przesyłka będzie obejmowała akcesoria niewyszczególnione w przesłanym formularzu RMA (formularzu reklamacyjnym), Hedensted Gruppen A/S nie będzie mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu ew. zaginięcia tych przedmiotów.

Dokonując zwrotów należy dołączyć kopię faktury z datą kupna reklamowanego produktu, w przeciwnym wypadku przyjęcie zwrotu zostanie odroczone do momentu dostarczenia kopii faktury i ew. zgłoszenia wady danego produktu.

11. NALEŻYTY ZWROT

Wszystkie produkty zwracane do Hedensted Gruppen A/S muszą być odpowiednio zapakowane.

Hedensted Gruppen A/S zaleca dokonywanie zwrotów za pośrednictwem Post Nord i przesyłanie towarów jako paczek pocztowych. Dzięki temu można śledzić paczkę w systemie Post Nord, co pozwala na uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości w odniesieniu do tego, czy paczka została doręczona do Hedensted Gruppen A/S. Ponadto klient ma możliwość wyśledzenia paczki w przypadku jej niedoręczenia.

12. JEŻELI MAJĄ PAŃSTWO WĄTPLIWOŚCI

W przypadku wątpliwości Hedensted Gruppen A/S prosi o kontakt z Hedensted Gruppen A/S info@hedensted-gruppen.dk, z Państwa osobą kontaktową lub telefonicznie pod nr +45 7589 1244 Hedensted Gruppen A/S.


13. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOT. PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

W stosunku do podmiotów gospodarczych obowiązują takie same warunki sprzedaży i dostaw, jak obowiązujące konsumentów, z następującymi modyfikacjami:
• Podmiotom gospodarczym nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy
• Obowiązuje dwuletni okres reklamacji, liczony od daty pierwotnej faktury. Wymiana lub naprawa nie powoduje rozpoczęcia biegu nowego, dwuletniego okresu reklamacji
• Hedensted Gruppen A/S zastrzega sobie prawo własności względem towarów zakupionych na kredyt do momentu uiszczenia całej kwoty stanowiącej cenę sprzedaży
o Wszelkie koszty związane z wykonaniem zastrzeżenia prawa własności obciążają nabywającego.
o Po upływie terminu płatności naliczane są odsetki w wysokości 1% za każdy rozpoczęty miesiąc.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Prawo do reklamacji
2. Gwarancja
3. Prawo do wymiany towaru
4. Rozsądny czas
5. Zasada domniemania

1. PRAWO DO REKLAMACJI
Pod pojęciem prawa do reklamacji rozumie się przysługujące klientowi prawo do złożenia reklamacji towaru obarczonego usterkami lub wadami, które występowały w momencie jego sprzedaży. Klient ma dwa lata na wykrycie usterki lub wady, za którą - co można dowieść - odpowiedzialność ponosi sprzedający. Przez pierwsze 6 miesięcy ciężar dowodu spoczywa na sprzedającym, a przez kolejne 1½ roku na kliencie. Prawo do reklamacji to prawo, które przysługuje klientowi z mocy ustawy.

2. GWARANCJA
Pod pojęciem gwarancji rozumie się szczególną umowę zawieraną między nabywającym a sprzedającym. Jeżeli klient i sprzedający uzgodnią, że towar ma być objęty dwuletnią gwarancją, klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji z tytułu wszelkiego rodzaju usterek i wad w tym okresie. W takim przypadku to sprzedający musi udowodnić, że usterka jest spowodowana nadużyciem ze strony klienta. Gwarancja nie jest prawem przysługującym klientowi z mocy ustawy.

3. PRAWO DO WYMIANY TOWARU
Zasadniczo konsument ma prawo żądać wymiany towaru, nie akceptując jednocześnie proponowanej przez sprzedającego naprawy. Do 1 stycznia 2002 r. sytuacja wyglądała odwrotnie. Istnieje jednak jedno, bardzo istotne zastrzeżenie: Konsument może żądać wymiany wyłącznie, jeżeli żądanie nie narazi sprzedającego na niewspółmierne w porównaniu do naprawy koszty.

4. ROZSĄDNY TERMIN
Zgodnie z nową ustawą o kupnie towarów konsument ma zawsze dwa miesiące na reakcję po stwierdzeniu usterki lub wady towaru. W związku z powyższym reklamacje złożone w terminie 2 miesięcy są traktowane jako złożone w rozsądnym terminie, a tym samym zgodne z obowiązującymi przepisami. Może się zdarzyć, że reklamacja złożona po upływie przedmiotowych dwóch miesięcy zostanie uznana za złożoną w rozsądnym terminie, ale należy przyjąć, że takie przypadki należą do rzadkości.

5. ZASADA DOMNIEMANIA
Ostatnia, istotna zmiana ustawy o kupnie towarów polegała na wprowadzeniu tak zwanej zasady domniemania, która oznacza, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od zakupu domniemywa się, że wada istniała w chwili zakupu. W praktyce oznacza to, że spoczywający na konsumentach ciężar dowodu ulega zmniejszeniu w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, dzięki czemu wymiana towaru w ciągu tego okresu jest łatwiejsza.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. 14-dniowe prawo odstąpienia od umowy
2. Jak zwrócić towar
3. Należyty zwrot
4. Jeżeli mają Państwo wątpliwości

1. 14-DNIOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W związku ze sprzedażą konsumencką, w przypadku której zamówienia składane są drogą telefoniczną lub przez Internet, konsumentowi przysługuje 14-dniowe prawo odstąpienia od umowy.

14-dniowy okres biegnie od momentu przekazania towaru konsumentowi. W przypadku odstąpienia od umowy, w ciągu 14 zwracamy cenę towaru.

By móc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy dostarczyć towar Post Nord lub innemu przewoźnikowi w terminie maksymalnie 14 dni po jego otrzymaniu.

Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać pod warunkiem, że zwracany towar jest w zasadniczo takim samym stanie, w jakim znajdował się on w chwili przekazania go konsumentowi. Jeżeli zwracany towar nie znajduje się w zasadniczo takim samym stanie, jak w chwili przekazania go konsumentowi, Hedensted Gruppen A/S wycenia go w oparciu o możliwą do uzyskania cenę sprzedaży.

W przypadku oprogramowania plomby nie mogą zostać zerwane.

W przypadku korzystania z prawa odstąpienia od umowy prosimy o zwracanie towarów w ORYGINALNYM OPAKOWANIU. Brak ORYGINALNEGO OPAKOWANIA powoduje najczęściej obniżenie wartości towaru w sprzedaży, w związku z czym otrzymają Państwo zwrot pomniejszony - w oparciu o dokonaną przez Hedensted Gruppen A/S wycenę - o kwotę odpowiadającą obniżeniu wartości towaru. W najgorszym wypadku brak ORYGINALNEGO OPAKOWANIA i in. może spowodować utratę prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku montażu systemów komputerowych składanych na życzenie klienta, od momentu wyrażenia przez klienta zgody na rozpoczęcie montażu nie przysługuje już prawo do odstąpienia od umowy.

Koszty związane z przesłaniem towaru do sprzedającego ponosi konsument.

Hedensted Gruppen A/S zwraca kwotę w ciągu 30 dni zgodnie z § 12c ustawy o umowach konsumenckich.


2. JAK ZWRÓCIĆ TOWAR (Dania)
Mogą Państwo zwrócić towar na trzy różne sposoby:

• Mogą Państwo odmówić przyjęcia towaru z poczty.
o W takim przypadku prosimy o poinformowanie poczty o fakcie, że mogą Państwo niezwłocznie zwrócić towar do Hedensted Gruppen A/S.

• Mogą Państwo przyjąć towar z poczty, a następnie, w ciągu 14 dni zwrócić go do Hedensted Gruppen A/S.
o W takim przypadku prosimy o załączenie kopii faktury za zakupione towary, stanowiącej potwierdzenie, że zwracany towar/zwracane towary został/-y zakupione w Hedensted Gruppen A/S.

• Mogą Państwo również w ciągu 14 dni dostarczyć towar do sklepu.
o Adres sklepu: Hedensted Gruppen A/S, Vejlevej 15 – 8722 Hedensted

Prosimy o umieszczenie na paczce napisu „Prawo odstąpienia od umowy” i o załączenie kopii faktury sprzedaży stanowiącej potwierdzenie, że zwracany towar/zwracane towary został/-y zakupione w Hedensted Gruppen A/S. Kwota zostanie zwrócona w postaci czeku wystawionego na osobę wskazaną na fakturze sprzedaży.

Zwrotów wynikających ze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy dokonywać na koszt nabywającego! Hedensted Gruppen A/S zaleca dokonywanie zwrotów za pośrednictwem Post Nord i przesyłanie towarów jako paczek pocztowych.
Dzięki temu można śledzić paczkę w systemie Post Nord, co pozwala na uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości w odniesieniu do tego, czy paczka została doręczona do Hedensted Gruppen A/S.
Ponadto klient ma możliwość wyśledzenia paczki w przypadku jej niedoręczenia.

Towary przesyłane za pobraniem lub bez uiszczonej opłaty pocztowej nie będą przyjmowane przez Hedensted Gruppen A/S.

W przypadku towarów zwracanych z krajów innych niż Dania prosimy o kontakt na adres info@hedensted-gruppen.dk

3. NALEŻYTY ZWROT

Wszystkie produkty zwracane do Hedensted Gruppen A/S muszą być odpowiednio zapakowane.

Hedensted Gruppen A/S zaleca dokonywanie zwrotów za pośrednictwem Post Nord i przesyłanie towarów jako paczek pocztowych. Dzięki temu można śledzić paczkę w systemie Post Nord, co pozwala na uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości w odniesieniu do tego, czy paczka została doręczona do Hedensted Gruppen A/S. Ponadto klient ma możliwość wyśledzenia paczki w przypadku jej niedoręczenia.

4. JEŻELI MAJĄ PAŃSTWO WĄTPLIWOŚCI
W przypadku wątpliwości Hedensted Gruppen A/S prosi o kontakt mailowy na adres info@hedensted-gruppen.dk lub telefoniczny + 45 7589 1244 Hedensted Gruppen A/S.

VAT

Wszystkie ceny hurtowe w sklepie internetowym podane są bez duńskiego podatku VAT, a także bez opłat celnych (dotyczy klientów spoza UE). Należy pamiętać, że kupujący z tych państw są odpowiedzialni za uiszczenie opłat celnych i VAT od importu zgodnie z przepisami danego kraju. Od klientów w UE nie pobieramy VAT, jeśli dany podmiot posiada ważny numer identyfikacji VAT UE. W przeciwnym razie do faktury doliczamy podatek VAT w wysokości obowiązującej w Danii.