HG Pistolet pneumatyczny, 9 mm (2,00mm klipsy)

Numer produktu141310