HG Pistolet pneumatyczny, 12,5mm (2,00mm klipsy)

Numer produktu141320