HG Body hook Elektryczny 400 V 1.1kW Silnik r 400V

Numer produktu206184